Menu
Prev Next

Celeb vagyok.....2014

A+ A A-

Táppénz kalkulátor 2013/2014

Az üzemi baleset miatti keresőképtelenség esetén nem jár betegszabadság, illetve a baleseti táppénz után nem kell egyharmados táppénz hozzájárulást sem fizetni.

A balesti táppénz előzetes biztosítási időtől és táppénz előzménytől függetlenül egy éven keresztül jár azzal, hogy folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül a baleseti táppénz folyósításának időtartamát, függetlenül attól, hogy a baleseti táppénz folyósítása egy éven át vagy meghosszabbított időtartamra történt.

Nem jogosult viszont baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti járadékban részesül.

A baleseti táppénz mértéke:

• a táppénz alapját képező jövedelem 100 százaléka,

• míg úti baleset esetén 90 százaléka.

A baleseti táppénznek maximuma nincs.

Alapja:a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem

A baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe az a jövedelem, amit nem a munkavégzésért fizettek. (Pl.: jubileumi jutalom, végkielégítés, stb.)

Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, a baleseti táppénz alapját képező nem rendszeres jövedelmet azon időtartam naptári napi napjainak számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál.

Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző hónapban nem volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, a baleseti táppénz összegét a balesetet megelőzően elért tényleges, annak hiányában a szerződés szerinti jövedelméből kell kiszámítani.

A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett személy biztosítási jogviszonya fennáll.

A saját jogú nyugdíj mellett munkát végző biztosított baleseti táppénzének alapjaként csak a nyugdíjasként elért jövedelmet lehet figyelembe venni.

A sajátjogú nyugdíjas nem kötelezett pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. Az Eb. tv. 56. § (3), illetve (2) bekezdése értelmében esetében csak azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, ami után a foglalkoztató, a társas vállalkozás pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetett. Ezt a szabályt azonban „szó szerint” nem lehet alkalmazni, hiszen a foglalkoztató már nem fizet társadalombiztosítási járulékot, így pénzbeli egészségbiztosítási járulékot sem.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetében viszont egyszerű a helyzet, hiszen az ő baleseti ellátásukat az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 százalékának alapulvételével kell megállapítani.


A jelenlegi kormányzás alatt sok egyéb mellett a táppénz ellátás is változott, elsősorban a visszaélések elkerülése végett. A gyakorlatban az emberek többsége keveri a táppénz fogalmát a betegszabadság fogalmával. A legfontosabb különbség a kettő között abban van, hogy a betegszabadság ideje alatt a juttatást a munkáltatójától kapja és nem az Egészségbiztosítási Pénztártól. A dolgozót egy naptári évben 15 nap betegszabadság illeti meg, és természetesen csak saját betegség esetén lehet igénybe venni. A betegszabadság idejére fizetendő ellátás összege megegyezik a távolléti díj 70 %-ával.

A táppénz ezzel szemben a betegszabadság utolsó napjának lejárta után kezdődik, azaz a betegség 16. napjától. A táppénzt már nem a munkáltató, hanem az Egészségbiztosítási pénztár fizeti. A táppénz kalkulátor 2014-ben is pontos információkat ad a várható táppénz összegéről.

Táppénzre 2014-ben is az lesz jogosult előreláthatólag, aki rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, illetve rendelkezik orvosi igazolással. Magát az igényt a dolgozó a munkáltatójánál kell, hogy bejelentse. A kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a beérkező kérelmet maga bírálja el és indítja el a táppénz folyósítását is. Abban az esetben, ha a munkáltató nem rendelkezik kifizetőhellyel, akkor az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványok kitöltésével, és azoknak az ügyfélkapun való OEP-hez továbbításával történik a bonyolítás. Ebben az esetben a következő elektronikus nyomtatványokat kell kitölteni, és továbbítani az OEP felé, ahol az elbírálás, majd a folyósítás történik: „Foglalkoztatói Igazolás”, illetve „Igénybejelentés táppénz, gyermekápolása címén igényelt táppénz, terhességi‐gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című nyomtatványokat.

Postai továbbítás esetén csatolni kell az elbíráláshoz az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről”, című nyomtatványt, kárházi kezelés esetén, a kórház által kiadott igazolást, illetve a munkáltató által kiadott „Foglalkoztatói igazolás” nyomtatványt. Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának a napja, abban az esetben, ha a kérelmet szóban, vagy elektronikus úton nyújtották be, ha pedig postai úton, akkor a postára adás hitelt érdemlő módon bizonyítható napja.  A táppénz összegét 2014-ben is elsősorban a jövedelem nagysága határozza meg. E szerint a táppénz összege megegyezik a napi átlagkereset 60 %-ával, de maximum az aktuális minimálbér kétszeresének a harmincad részével, amely jelenleg napi 6.535 Ft.

Használja a táppénz kalkulátor 2014-re vonatkozó számításait táppénze kiszámításához 2014-ben is. Gyorsan információhoz juthat általa, és egyben pontos tájékoztatást is kap. Erre az a garancia, hogy a táppénz kalkulátorok frissítése folyamatosan történik, így mindig a legfrissebb rendeletek, törvények figyelembe vételével végzik el a kalkulációt.